CLASS Kintsugi workshop 17th of February 12:00-14:00

CLASS Kintsugi workshop 17th of February 12:00-14:00

Regular price €75,00
Tax included.

**Kintsugi - Embracing Perfect Imperfection** (Nederlands er onder)

**Introduction:**

- Introduction to Kintsugi: The Japanese art of repairing pottery with gold.
- Embracing Imperfection: Exploring the beauty of flaws and the philosophy of wabi-sabi.

**Session 1: Understanding Kintsugi**
- Historical background of Kintsugi
- Significance of the 15th-century Japanese technique
- Connection to modern trends: Imperfect design, environmental consciousness, and craftsmanship

**Session 2: Philosophy of Imperfection**
- Introduction to the philosophy of Wabi-Sabi
- Appreciating imperfection as a form of beauty
- How Kintsugi reflects the spirit of Wabi-Sabi

**Session 3: Practical Aspects of the Workshop**
- Overview of the workshop process
- Required materials

**Session 4: Hands-On Experience**
Before breaking the object, we project all our frustrations onto it,

but once that's behind us, we start with a new, fresh beginning.

- Piecing the fragments together
- Application of special glue and bonding techniques
- Introduction to the use of gold for repairs

**Session 5: Creativity and Self-Expression**
- Encouraging participants to interpret their creations
- Discussing the meaning of repair
(only if desired - Exploring personal stories related to the restored pieces)

**Session 6: Development of Motor Skills**
- Recognizing the therapeutic aspect of the process
- The importance of mindfulness during the workshop
- Applying developed motor skills in daily life (seeking and finding solutions)

**Addendum:**
- Participants are requested to bring a (whole) nor already broken plate or may choose a beautiful plate for the workshop.


**Conclusion:**
- Reflection on the experience
- Symbolism of repair and new beginnings
- Sharing insights and personal discoveries

**Logistics:**
- Workshops designed for beginners, with a minimum of 4 participants per session
- Workshop location: Paleisstraat 107, Amsterdam (Central location, just behind Dam Square)

**Note:**
Participants are encouraged to wear comfortable clothing suitable for a creative and hands-on experience. The workshop aims not only to provide a skill but also a meaningful journey to embrace imperfections and find beauty in the broken.

If you have any further questions, feel free to reach out.... Best regards, Annelies 0651891851

Kintsugi - Perfecte Imperfectie Omarmen

Inleiding:

 • Introductie tot Kintsugi: De Japanse kunst van het repareren van aardewerk met goud.
 • Imperfectie omarmen: Verkenning van de schoonheid van fouten en de filosofie van wabi-sabi.

Sessie 1: Begrip van Kintsugi

 • Historische achtergrond van Kintsugi
 • Betekenis van de 15e-eeuwse Japanse techniek
 • Verbinding met moderne trends: Onvolmaakt ontwerp, milieubewustzijn en vakmanschap

Sessie 2: Filosofie van Imperfectie

 • Introductie tot de filosofie van Wabi-Sabi
 • Het waarderen van imperfectie als een vorm van schoonheid
 • Hoe Kintsugi de geest van Wabi-Sabi weerspiegelt

Sessie 3: Praktische aspecten van de Workshop

 • Overzicht van het workshop proces
 • Benodigde materialen

Sessie 4: Hands-On Ervaring Voordat we het object breken, projecteren we al onze frustraties erop,

maar zodra dat achter ons ligt, beginnen we met een nieuw, fris begin.

 • Puzzelen van de fragmenten samen
 • Toepassing van speciale lijm- en verbindings technieken
 • Kennismaking met het gebruik van goud voor de reparaties

Sessie 5: Creativiteit en Zelfexpressie

 • Aanmoedigen van deelnemers om hun creaties te interpreteren
 • Bespreken van de betekenis van reparatie (alleen als gewenst - Verkennen van persoonlijke verhalen gerelateerd aan de herstelde stukken)

Sessie 6: Ontwikkeling van Motorische Vaardigheden

 • Erkennen van het therapeutische aspect van het proces
 • Het belang van mindfulness tijdens de workshop
 • Hoe de ontwikkelde motorische vaardigheden kunnen worden toegepast in het dagelijks leven (oplossingen zoeken en vinden)

Aanvulling:

 • Deelnemers wordt gevraagd een (heel) bord mee te nemen of kunnen een mooi bord kiezen voor de workshop.

Conclusie:

 • Terugblik op de ervaring
 • Symboliek van repareren en opnieuw beginnen
 • Delen van inzichten en persoonlijke ontdekkingen

Logistiek:

 • Workshops zijn ontworpen voor beginners, met een minimum van 4 deelnemers per sessie
 • Workshoplocatie: Paleisstraat 107, Amsterdam (Centrale locatie, net achter de Dam)

Opmerking: Deelnemers worden aangemoedigd om comfortabele kleding te dragen die geschikt is voor een creatieve en hands-on ervaring. De workshop beoogt niet alleen een vaardigheid te bieden, maar ook een betekenisvolle reis om imperfecties te omarmen en schoonheid te vinden in het gebroken.

Als je nog verdere vragen hebt, neem gerust contact op.... Hartelijke groeten, Annelies 0651891851