Publicatie Parool 16-02-2021

 

Restoring fashion according to the wabi sabi philosophy
- "the art of imperfection"


Since the second lockdownFashion designer Annelies Nuy teaches repair workshops
inspired by Japanese repair techniques. "The imperfection makes it beautiful."


In the former printing hall of a wellknown Dutch newspaper, just behind the Royal Palace
on Dam Square in the heart of Amsterdam, is Vrij Paleis, where artists and designers have their studios.
So is fashion designer and repair artist Annelies Nuy.
About ten pieces of clothing spread over the large wooden table,
here and there some loose buttons and clothing racks filled with repaired pieces:
Annelies Nuy is proud of her studio, where creative chaos reigns in a space
of about fifteen square meters.

"It's a fantastic place, where I have all the necessities together.
Because I have a big rooflight, I have the best northern light you
could wish for as an artist, and I can see everything in detail."

During her repair workshops, she works with the so-called wabi sabi
philosophy - "the art of imperfection" - as well as kintsugi, which
involves, for example, repairing broken pottery and porcelain with
gold glue. "By translating these Japanese techniques into restoring
textiles and utensils, I can really add something, while maintaining
the original character. That's a fascinating process."

Vulnerable

"Last year during the lockdown, like many others, I went to see what I had lying around
at home. I then started to make a pouch from leftover materials. Because the pawns
didn't fit properly, the pouch became a little crooked and therefore unsuitable for selling.
But I couldn't throw it away; that imperfection gave it something very vulnerable,
which made it beautiful."

Nuy started reading more about imperfection and ended up with the wabi sabi philosophy.
"A way you can look at life. The Japanese philosophy focuses on the beauty of imperfection.
Who accepts that nothing stays as it is."

She points to an old spinning wheel on the table in her studio. "At the bottom left of the wheel
there is a large stain. That seems unfortunate, but if you think about it a little longer,
you start to see how that stain adds a story to that spinning wheel. You can see that work
has been done with it, and I think that's something magical."

According to Nuy, 2021 will be the year when we will look for even more sustainability in
our clothing. "The lockdown and working from home contribute to a critical look at
overproduction in the fashion industry. Buying something new every time, there is no
need for that. Who didn't pull that nice cardigan you already had out of the closet again
this year?"

Moth hole

Now is the perfect time to repair old clothes, she says. "People have more time during
this time to rediscover their closet. Memories come up and that encourages people to
repair clothes and then wear them again. A garment like that comes back to life, and
that's enormously satisfying."

"Nowadays people get scared if something is wrong with a piece of clothing. A nick in
the fabric of a sweater, a moth hole in a T-shirt - for many people the fun stops immediately.
People throw it away. Fifty years ago, if your clothes were broken, you repaired them yourself.
A loose seam, for example, was stitched up immediately."

Large chains, such as Primark, sell cheap clothing, making T-shirts available from as
little as a few euros. "I can understand that you then buy a new T-shirt rather
than repairing the hole or loose seam yourself."

But making and repairing yourself is satisfying and also a form of meditation.
Because your hands are controlled by your brain, it requires a lot of concentration,
Nuy says. "People go out of here refreshed. You also save money: better to buy
something beautiful once a year than junk six times. And that way you also create your
own circular economy."

Good memories

Darning, weaving and stitching: Nuy applies these repair techniques in the workshops.
"When people come to me with a broken garment, they have worn the pants or sweater
a lot. It is then worn-out. That often also means that it has been worn with pleasure;
people have good memories of it. Sometimes it's not only wasteful, but also difficult to
say goodbye to it."

The people who attend her workshops are often quite environmentally conscious.
Their ages vary greatly. "Sometimes women come who still know the restoration
techniques from home, but want to brush up on them. I also had a young couple the other
day with a Cuban ashtray that they had a lot of memories of. The ashtray had fallen to
pieces, so it was a bit of a chore, but the three of us ended up restoring it thanks to the
kintsugi technique with glue. They walked out with a big smile."

The designer explains how she restores moth holes in sweaters during the workshops,
and picks up a few ties from Chanel and Dior as an example. "Fashion houses made
beautiful silk ties in the 1980s. That silk is still beautiful and I use it to repair moth holes in
a sweater. In this way, such a worn sweater suddenly becomes a symbol of taste,
style and craftsmanship."

Nuy's workshops can also have a spiritual dimension. She compares mending clothes
to the corona crisis. "Things have broken down this year, for example a business that
someone has worked for for years. But the simple realization that something that seems
irreparable can still be repaired gives people the courage to put their
shoulders to the wheel together again."

 

 

NL

 

Mode herstellen volgens de wabi sabi-filosofie – ‘de kunst van de imperfectie’ 

Modeontwerper Annelies Nuy (60) geeft sinds de tweede lockdown reparatie-workshops, geïnspireerd op Japanse hersteltechnieken. ‘De imperfectie maakt het juist mooi.’

Proxy_Anna Livia Proxy_de Kort  15 februari 2021, 19:00

 

In de voormalige drukhal van NRC Handelsblad, achter het Paleis op de Dam, zit Vrij Paleis, waar kunstenaars en ontwerpers hun atelier hebben. Zo ook modeontwerper en repair artist Annelies Nuy. Circa tien kledingstukken verspreid over de grote houten tafel, her en der losse knopen en kledingrekken gevuld met gerepareerde stukken: Annelies Nuy is trots op haar atelier, waar creatieve chaos heerst in een ruimte van zo’n vijftien vierkante meter.

“Het is een fantastische plek, waar ik alle benodigdheden bij elkaar heb. Omdat ik een groot daklicht heb, heb ik het beste noorderlicht dat je je als kunstenaar maar kunt wensen, en kan ik alles tot in de detail zien.”

Tijdens haar reparatieworkshops werkt ze met de zogeheten wabi sabi-filosofie – ‘de kunst van de imperfectie’ – en met kintsugi, waarbij bijvoorbeeld gebroken aardewerk en porselein wordt gerepareerd met goudlijm. “Door deze Japanse technieken te vertalen naar het herstellen van textiel en gebruiksvoorwerpen, kan ik echt iets toevoegen, met behoud van het oorspronkelijke karakter. Dat is een fascinerend proces.”

Kwetsbaars

“Afgelopen jaar ben ik tijdens de lockdown, net als vele anderen, eens gaan kijken wat ik thuis allemaal nog had liggen. Van restmateriaal ben ik toen een etuitje gaan maken. Omdat de pandjes niet goed pasten, werd het etuitje een beetje scheef en daardoor ongeschikt om te verkopen. Maar weggooien kon ik het niet; het had door die imperfectie iets heel kwetsbaars gekregen, waardoor het juist mooi werd.”

Nuy begon meer te lezen over imperfectie en kwam uit bij de wabi sabi-filosofie. “Een manier waarop je naar het leven kunt kijken. Bij de Japanse filosofie staat de schoonheid van imperfectie centraal. Die accepteert dat niets blijft zoals het is.”

Ze wijst naar een oud spinnewiel op de tafel in haar atelier. “Linksonder op het wiel zit een grote vlek. Dat lijkt jammer, maar als je er iets langer over nadenkt, ga je zien hoe die vlek een verhaal toevoegt aan dat spinnewiel. Je ziet dat ermee is gewerkt en dat vind ik iets magisch.”

Volgens Nuy wordt 2021 het jaar waarin we bij onze kleding nog meer op zoek zullen gaan naar duurzaamheid. “De lockdown en het thuiswerken dragen bij aan een kritische blik op overproductie in de mode-industrie. Telkens iets nieuws kopen, dat is nergens voor nodig. Wie heeft dit jaar niet dat lekkere vest dat je al had weer uit de kast gehaald?”

Motgaatje

Het is nu de perfecte tijd om oude kleding te repareren, zegt ze. “Mensen hebben in deze periode meer tijd om hun kast te herontdekken. Herinneringen komen naar boven en dat stimuleert om kleding te herstellen en dan opnieuw te dragen. Zo’n kledingstuk komt weer tot leven en dat geeft enorm veel voldoening.”

“Mensen schrikken zich tegenwoordig een ongeluk als er iets mankeert aan een kledingstuk. Een haaltje in de stof van een trui, een motgaatje in een T-shirt – voor velen is de lol er dan meteen vanaf. Mensen gooien het dan weg. Als vijftig jaar geleden je kleding stuk was, herstelde je het zelf. Een los naadje werd bijvoorbeeld direct gestikt.”

Grote ketens, zoals Primark, verkopen goedkope kleding, waardoor T-shirts al vanaf een paar euro verkrijgbaar zijn. “Ik kan het ergens wel begrijpen dat je dan eerder een nieuw T-shirt koopt dan dat je zelf het gat of los naadje repareert.”

Maar zelf maken en herstellen geeft voldoening en is bovendien een vorm van meditatie. Doordat je handen worden aangestuurd door je hersenen, vereist dat veel concentratie, aldus Nuy. “Mensen gaan hier verkwikt de deur uit. Verder bespaar je geld: beter een keer per jaar iets moois kopen dan zes keer rommel. En zo creëer je ook nog je eigen circulaire economie.”

Goede herinneringen

Stoppen, weven en stikken: Nuy past deze reparatietechnieken in de workshops toe. “Als mensen bij mij komen met een kapot kledingstuk, hebben ze de broek of de trui veel gedragen. Het is dan versleten. Dat betekent vaak ook dat het met plezier is gedragen; mensen hebben er goede herinneringen aan. Soms is het niet alleen zonde, maar ook lastig om er afscheid van te nemen.”

De mensen die haar workshops volgen, zijn vaak behoorlijk milieubewust. Hun leeftijden verschillen enorm. “Soms komen er vrouwen die van huis uit de hersteltechnieken nog wel kennen, maar die willen opfrissen. Ik had laatst ook een jong stel met een Cubaanse asbak waar ze veel herinneringen aan hadden. De asbak was in stukken gevallen, dus het was wel even een karweitje, maar we hebben het met zijn drieën uiteindelijk dankzij de kintsugitechniek met lijm hersteld. Ze liepen met een big smile naar buiten.”

De ontwerper vertelt hoe ze tijdens de workshops mottengaten in truien herstelt, en pakt als voorbeeld een paar dassen van Chanel en Dior. “Modehuizen maakten in de jaren tachtig prachtige zijden dassen. Die zijde is nog steeds mooi en gebruik ik om de mottengaten in een trui mee te repareren. Zo wordt zo’n aangevreten trui opeens een symbool van smaak, stijl en ambachtelijkheid.”

De workshops van Nuy kunnen bovendien ook een spirituele dimensie hebben. Ze vergelijkt het herstellen van de kleding met de coronacrisis. “Er zijn dingen stukgegaan dit jaar, bijvoorbeeld een onderneming waar iemand jaren voor heeft gewerkt. Maar het simpele besef dat iets wat ogenschijnlijk onherstelbaar lijkt, toch gerepareerd kan worden, geeft mensen de moed om de schouders er weer onder te zetten.”